Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Verkoopvoorwaarden Censor Bestuur

Aanmelding
Aanmeldingen dienen schriftelijk te geschieden door middel van het versturen, via de website of per e-mail, van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Telefonische aanmeldingen dienen alsnog via een aanmeldingsformulier schriftelijk bevestigd te worden. Een e-mail aanmelding zal worden gezien als een volledige aanmelding zoals verwacht mag worden via de regulieren inschrijfformulieren.

De deelnemer ontvangt uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de inschrijving een ontvangstbevestiging. De deelnemer ontvangt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de training een deelname bevestiging met trainingsdata, tijden en plaats van training.

Facturering en betaling
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Facturering vindt plaats voorafgaand aan de training. Bij detachering wordt er tweewekelijks gefactureerd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 werkdagen betaald te worden. Alle kosten, ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de aanmelder. De betalingstermijn is 14 dagen. Betaling geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer van Censor Bestuur.

Censor Bestuur is bevoegd bij uitblijven van betaling door de betalingsplichtige de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten en het examen/tentamen te ontzeggen en de relatie met de deelnemer/betalingsplichtige op te zeggen.

Annulering
Trainingen kunnen tot 10 werkdagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Dit geldt niet bij trainingen die reeds binnen 10 werkdagen aanvangen. Bij annulering binnen 10 werkdagen voor aanvang van de training is het gehele factuurbedrag verschuldigd. Het is bij verhindering van het volgen van de training toegestaan één plaatsvervanger af te vaardigen, mits deze een soortgelijke functie uitoefent als de afgemelde deelnemer en de wijziging vooraf aan Censor Bestuur wordt gemeld.

Verzuim van een bijeenkomst door een deelnemer geeft geen recht op restitutie van een gedeelte of het gehele factuurbedrag.

Bij incompany trainingen blijft bij annulering het gehele factuurbedrag verschuldigd. In overleg zijn de trainingsdata te wijzigen, mits dit binnen 10 werkdagen voor aanvang van de training wordt aangevraagd.

Verhindering
Censor Bestuur zal al het redelijke in het werk stellen om de cursussen doorgang te doen vinden. Echter, Censor Bestuur behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, dan wel ziekte van de trainer of anderszins een training niet door te laten gaan. Bij overbezetting zal, in overleg met de aanmelder/deelnemer(s), een andere datum voor de training worden vastgesteld. Censor Bestuur zal echter niet aansprakelijk zijn als de trainingen, om redenen buiten haar invloedssfeer, niet kunnen plaatsvinden.
Aansprakelijkheid
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (door degene die ons aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- en bedrijfsschade, direct of indirecte schade hoe ook genaamd en winstderving daaronder begrepen, gelden door opdrachtgever dienst ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelde of door derden.

De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

Geheimhouding
Onze deelnemersregistratie wordt behandeld met inachtneming van de wettelijke privacyregels.
Bij incompany trainingen worden verkregen gegevens vertrouwelijk behandeld door Censor Bestuur.

Auteursrecht
Al het trainingsmateriaal en de aanvullende documentatie is auteursrechtelijk beschermd en mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s).

Klachten
Als u niet tevreden bent over een van onze diensten, kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Binnen 5 dagen krijgt u bericht over het in behandeling nemen van de klacht. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer uw klacht niet door ons opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden. De uitkomst hiervan is voor beide partijen bindend.

Detachering
In geval van detachering staat uitlenende partij ervoor in dat gedetacheerde zonder toestemming van opdrachtgever geen zaken bekend zal maken of mededelingen zal doen over zaken die hem/haar uit hoofde van zijn detachering bij inlenende partij bekend zijn en waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat geheimhouding vereist is.

De detachering kan tussentijds worden beëindigd op verzoek van gedetacheerde of van de uitlenende partij. In die gevallen wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen.

De gedetacheerde is verplicht zich te houden aan de bij inlener geldende reglementen en voorschriften, de door inlener aangegeven aanwijzingen op te volgen en overigens alles te doen of na te laten wat onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid van hem/haar verwacht mag worden.

Verdere afspraken tussen inlener en gedetacheerde zijn uitgewerkt in de bijbehorende offerte, welke integraal onderdeel uitmaakt van de detacheringsovereenkomst.